ZADANIA

1. Realizowanie planów badawczo-doświadczalnych Centralnego Ośrodka.
2. Prowadzenie doświadczeń i ich dokumentowanie, zgodnie z metodykami obowiązującymi w Centralnym Ośrodku.
3. Koordynacja realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie.
4. Ustalanie list zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa, na bazie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.
5. Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych.
6. Prowadzenie usługowej działalności doświadczalnej i działalności rolniczej na areale nie zajętym pod doświadczenia na wysokim poziomie kultury rolnej.
7. Prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej.
8. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Stacji pracowników.